Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een raad, uit zes of negen leden, van wien een tevens voorzitter is, samengesteld, ziet op den toestand en het beheer der bank toe. De raad van toezicht wordt voor een derde gedeelte uit werkgevers, —• voor een derde gedeelte uit werklieden, die in eene kamer van arbeid als werkman of in het bestuur van eene bij kon. besluit erkende werkliedenvereeniging zitting hebben gehad of nog hebben, samengesteld. Voor de geneeskundige controle der bank is het Rijk in 12 dienstkringen ') verdeeld.

Het toezicht op de naleving der Ongevallenwet is opgedragen aan de agenten der Rijksverzekeringsbank, die in 38 agentschappen dienst doen en aan de plaatselijke commissiën, welke voor ééne gemeente afzonderlijk, voor meer dan ééne gemeente of gedeelten van meer dan ééne gemeente, mits in ééne provincie gelegen, te zamen of meer dan ééne voor ééne gemeente door den koning ingesteld worden. De commissiën bestaan uit eenen voorzitter, noch werkgever, noch werkman zijnde, en uit een gelijk aantal werkgevers en werklieden, die lid van den raad van toezicht der Rijksverzekeringsbank worden kunnen.

Aan de commissiën kan Üe koning eenen secretaris toevoegen. De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel bepaalt het aantal leden, — de koning benoemt den voorzitter en, zoo noodig, den secretaris, — de leden worden, wanneer de commissie voor slechts ééne gemeente werkt, door den gemeenteraad, wanneer zij voor meer dan ééne gemeente werkt, door de Gedeputeerde Staten aangewezen. De commissiën kunnen in zake de wijze van toepassing der Ongevallenwet bij de raden van beroep in beroep komen. Men bedenke hier wel, dat èn agenten, èn commissiën zoowel voor eene te milde, als voor eene te strenge toepassing der Ongevallenwet te waken hebben.

„Over de beslissingen van het bestuur der Rijksverzekeringsbank, waartegen, ingevolge de bepalingen der Ongevallen-

') n. 1. Groningen (I), Zwolle (II), Arnhem (III), Utrecht (IV), Amsterdam (V), Leiden (VI), Rotterdam (Vila), Rotterdam (Vllb), Den Haag (VIII), Breda (IX), 's Hertogenbosch (X), Roermond (XI).

Sluiten