Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet 1901, beroep openstaat, wordt bij uitsluiting geoordeeld: in eersten aanleg door raden van beroep „te Amsterdam, Haarlem, 's-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Breda, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Roermond, Arnhem, Zutphen, Almelo, Hoogeveen, Groningen, Leeuwarden", in het hoogste ressort door een centralen raad van beroep" te Utrecht (administratieve rechtspraak, zie bladz. 28, Beroepswet, art. 1).

De raden van beroep zijn samengesteld uit:

le. Eenen voorzitter, door den koning voor het leven benoemd, die rechtsgeleerde is (t. a. p. art. 5, 7).

2e. Eenen of meer plaatsvervangende voorzitters, eveneens door den koning voor het leven benoemd, die rechtsgeleerden zijn (t. a. p. art. 5, 7).

3e. Leden-werkgevers en leden-werk lieden, door Gedeputeerde Staten door middel van plaatsing op de lijsten van de leden van den raad van beroep te benoemen. Door Gedeputeerde Staten of door den centralen raad van beroep kunnen zij ontslagen worden. De vereischten, om benoemd te worden, zijn:

a. 25 jaar oud,

b. Mannelijk ingezetene des Rijks en Nederlander,

c. Gedurende het laatste kalenderjaar of, wat bij de bedrijven bedoeld in artikel 7 III der Ongevallenwet 1901 daarvoor, volgens bij algemeenen maatregel van bestuur te maken bepaling, geldt, bij voortduring wekgever of werkman in den zin van artikel 2 dier wet (de werkman in dienst van ten hoogste twee ondernemingen, t. a. p. art. 10, 2°),

d. Verblijf binnen het ressort van den raad van beroep.

Aan de rechtspraak nemen de leden-werkgwers enleden-

werklieden, twee aan twee, deel, zoodat telkens het rechtsprekend deel van den beroepsraad der Ongevallenverzekering 5 personen telt n.1. den voorzitter en 4 bijzitters (t. a. p. art. 4, 9, 10, 26).

4e. Plaatsvervangende leden-werk,gevers en leden-werklieden (zie onder 3e.).

5e. Eenen griffier, door den koning benoemd, die rechtsgeleerde is (t. a. p. art. 5, 7).

Sluiten