Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIJ gingen naar het voorgeborchte den heiligen zielen der Aartsvaders en der Profeten boodschappen, dat de langverwachte Messias geboren was.

De moord der onschuldige kinderen is een der laatste gruweldaden van Herodes. Kort daarna werd hij door een smartelijke en afschuwelijke ziekte aangetast. Nog levend werd zijn lichaam door de wormen aangegrepen en een ondragelijke stank joeg allen van zijn sterfbed. Hij stierf in wanhoop, gevloekt door al zijn onderdanen.

Na den dood van Herodes den Grooten werd krachtens zijn uiterste wilsbeschikking, later door keizer Augustus bekrachtigd, het Joodsche land onder zijn zonen verdeeld. Archelaüs kreeg Judea, ldumea en Samaria, met den titel

T1 • VOrit\. PhiliPPus Batanea, Gaulonitis en Trachanitis; Antipis Galilea en Perea, beiden met den titel van viervorst. Archelaüs was een bloeddorstig tiran gelijk zijn vader.

„Toen nu Herodes overleden was, zie, zoo verscheen een engel des Heeren in den droom aan Jozef in Egypte, en zeider Sta op, en neem het Kind en zijn Moeder met u, en trek naar het land van Israël, want zij zijn gestorven, dié het Kind zochten te dooden". Mt. II, 19, 20. Aanstonds vertrok Jozef naar Palestina. Het schijnt wel, dat Jozef voornemens was zich in Judea, wellicht te Bethlehem, metterwoon te vestigen, maar toen hij hoorde, dat de wreedaardige Archelaüs daar in plaats van Herodes regeerde, vreesde hij zich derwaarts te begeven. Een nieuwe openbaring Gods gelastte hem naar Galilea te gaan. Zoo kwam de H. Familie weer terug naar Nazareth. In dit vergeten en verachte plaatsje bleef Jezus wonen, totdat Hij zijn openbaar leven begon. Van dit stadje gold het spreekwoord: „Kan er uit Nazareth iets goeds zijn ?" Jo. I, 46.

102. Waar woonde Christus na zijne terugkomst uit Egypte?

Na zijne terugkomst uit Egypte woonde Christus te Nazareth in de nederige woning van Jozef en Maria.

Het stadje Nazareth (Bloemenstad), dat bij de Joden slecht II

11

Sluiten