Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets anders dan dooreen-dwarrelende meeningen, die met den dag opkomen en verdwijnen, onverzoenlijke verdeeldheid, schromelijke verwarring 1).

129d. Welke genaden deelt de Heiligen Geest mede aan de geloovigen ?

De Heilige Geest verlicht, heiligt, sterkt en troost de geloovigen.

1°. De Heilige Geest verlicht de geloovigen. De zonde benevelt het verstand, en de wereldsgezindheid trekt de aandacht af van alles, wat bovennatuurlijk en hemelsch is. Dit is niet alleen waar bij de ongeloovigen, maar ook bij ontelbare Katholieken, al zijn zij goed onderwezen in den godsdienst. Als het licht van den Heiligen Geest niet in de ziel dringt, zal ons de kennis der geloofswaarheden, het aanhooren van sermonen niets baten. Het goddelijk licht moet ons die waarheden doen begrijpen met betrekking tot onze zaligheid, zoodat zij metterdaad het richtsnoer worden van ons leven. Door het licht van den Heiligen Geest bestraald, bezitten zooveel eenvoudige menschen, voor wie de wetenschap een gesloten boek bleef, in de hoogste mate de wetenschap Gods. Bidden wij dan dagelijks den Heiligen Geest, dat Hij ons leere, wat waar, wat goed, wat zalig voor ons is. Wij moeten het licht van den Heiligen Geest vooral afsmeeken in bijzondere aangelegenheden des levens: bv. als wij staan voor een gewichtige onderneming, als wij geplaatst zijn voor de keuze van een levensstaat, als wij, om waardig het H. Sacrament van boetvaardigheid te ontvangen, den toestand van ons geweten moeten onderzoeken, enz.

2°. De Heilige Geest heiligt de geloovigen. Hij immers is de uitdeeler aller genaden. Door de genade van bijstand brengt Hij den zondaar tot bekeering en heiligt zijn ziel door de heiligmakende genade. En zelfs daar, waar nooit een

') De Modernisten wilden den Heiligen Geest uit de Kerk verdringen, en de katholieke waarheden, de katholieke instellingen vermenschelijlcen. Ook elke verdraaiing, elke verzwijging der katholieke waarheid, om ongeloovigen te winnen, is mislukking en tevens verzwakking en ondergang des geloofs.

Sluiten