Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het einde der vierde eeuw was het onmetelijk romeinsch keizerrijk Christen.

Bij de gfroote Volksverhuizing in de vierde en vijfde eeuw, werd het west-romeinsch rijk en de christelijk-romeinsche beschaving door den stroom der barbaarsche volken verzwolgen, maar de Katholieke Kerk, de Kerk der goddelijke beloften, werd niet met den stroom medegevoerd. Zij, die de grieksch-romeinsche wereld tot het Christendom bracht, doopte ook de barbaren, en schonk hun met het geloof de ware beschaving l).

Bij de ontdekking van Amerika, stroomden duizenden uit winstbejag naar het land van belofte, maar ook de Kerk vloog op de vleugelen der liefde naar de nieuwe landen. En nog altijd trekken de katholieke missionarissen, gelijk weleer de eerste Apostelen, naar de meest afgelegen wereldstreken, om het evangelie te verkondigen. De jaarboeken der katholieke missiën getuigen ons, dat geen enkel land der wereld van de ijspolen tot den gloeïenden evenaar door den apostolischen ijver der missionarissen vergeten wordt 2). Alles voor allen geworden, leven zij het leven der verwilderde natuurkinderen mede, deelen hun vreugde en hun lijden, verplegen hun zieken, leeren hun den landbouw, het handwerk en de liefde tot tucht en arbeid. Zoo banen zij zich den weg tot de harten, om daarin de grootste aller zegeningen uit te storten, den zegen van het Christendom. En velen van hen vallen onder het zwaard der vervolging, zoodat hun bloed het zaad wordt van nieuwe Christenen.

De verliezen, welke de Katholieke Kerk door den afval der Protestanten in Europa leed, werden ruimschoots vergoed door haar veroveringen in de nieuwe wereld. En nog telken jare wordt er door de Kerk een rijke oogst vergaard in de heidensche landen.

J) Zie G. Kurth, De Kerk van Christus bij de keerpunten der Geschiedenis, II; De wording der hedendaagsche beschaving, Hoofdst. IV—VII; J. V. de Groot, De Pausen en de Christelijke beschaving, Hoofdst. IX. 2) Zie Albers, § 157, 178; Notices statistiqu.es pour les cartes de l'atlas des missions catholiques van het missiehuis te Steyl.

Sluiten