Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar God wil, dat de voorzeggingen op bet oogenblik van hare vervulling erkend en duidelijk worden.

Zoo werden voor de Jongeren de Profeten duidelijk, wanneer zij schrijven: »Opdat vervuld zou worden, hetgeen door den Profeet is gesproken."

Maar de Heere spreekt: «Deze dingen heb Ik daarom tot u gesproken, opdat, wanneer zij geschieden zullen, gij gelooven moogt.

Wij laten het aan den lezer over om den draak, het beest, de doodelijke wonde, het tweede beest, de hoere, den beker, de stad Babyion, met een blik op het verledene en het tegenwoordige voor zich zeiven te verklaren.

De verspreiding van den Bijbel en de Evangelische zending echter kunnen wij niet met stilzwijgen voorbijgaan; want zij zijn de vervullingvan het Goddelijke, profetische woord voor onze oogen!

Dat dit zoo het geval is, wordt ook door de tegenpartij erkend. Of zou de sluwe magt van den vijand met zulk een verschrikkelijk brullen, met zulk eene woede tegen Bijbelgenootschappen en Bijbelverspreiding, Bijbelvertalingen en Zendingen, welke het Goddelijke woord tot de heidenen, geslachten en natiën brengen, vloeken, tieren en woelen, wanneer zij daarin niet de kracht van Dengenen moest erkennen, voor Wien zij siddert?

Wat ons echter in dezen tijd vooral oproept, om op de profetie der Openbaring acht te geven, is de plaats, welke dezelfde Engel, die het eeuwig Evangelie in het midden des hemels draagt, en aan de aarde predikt, er bij voegt: «Geeft God hc erlij k heid; want

de ure (niet de dag) zijns oordeels is gekomen ! Men moet óf

de Heilige Schrift geheel verwerpen, óf geheel aannemen. Neemt men haar aan, dan moet men zich ook voorbereiden op het oordeel

Sluiten