is toegevoegd aan uw favorieten.

Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging "De Kerkelijke Kas" te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts kan de afdeeling al wat de belangen der Vereeniging betreft in hare vergadering ter sprake brengen, doch werkt niet zelfstandig naar buiten.

Wat ter uitoefening van de rechten en werkzaamheden der afdeeling verder mocht blijken noodig te zijn, wordt geregeld bij een dooi\ de afdeeling vast te stellen en door het bestuur der Vereeniging goed te keuren huishoudelijk reglement.

Abt. 10.

In alle vergaderingen, niet alleen van de Vereeniging maar ook van de tot haar behoorende afdeelingen, colleges of commissiën, wordt, behoudens de bepaling van art. 21 der Statuten, voor alle besluiten en benoemingen de volstrekte meerderheid der behoorlijk uitgebrachte stemmen vereischt.

In alle die vergaderingen geschieden alle benoemingendoor schriftelijke sternrning behoudens hetgeen hiervoren in Art. 9 al. 4 is bepaald.

Stembriefjes, die in- blanco of onderteekend zijn, of die geen persoon duidelijk aanwijzen, tellen bij het opmaken van den uitslag niet mede. Wanneer op een stembriefje meer namen voorkomen dan er personen te benoemen zijn, blijven de na het vereischte getal voorkomende buiten aanmerking.

Indien en voor zoover na twee vrije stemmingen geen volstrekte meerderheid is kunnen verkregen worden, wordt herstemd tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, ten getale van tweemaal zooveel personen als er nog benoemingen te doen zijn. Indien een gelijk aantal stemmen onbeslist laat, wie op dit dubbel getal moeten voorkomen, wordt zulks eerst door tusschenstemmingen uitgemaakt. Indien bij deze tusschenstemmingen of bij de herstemming uit het dubbel getal de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder benoemde, die afwezig is, ontvangt van den secretaris der vergadering> waarin de benoeming geschied is, binnen tweemaal 24 uren hiervan schriftelijk bericht. Indien na ontvangst van die kennisgeving binnen 8 dagen geen bericht van aanneming is ingekomen, wordt hij gerekend voor de benoeming bedankt te hebben.

Abt. li.

Een lid'van het bestuur, van de commissie van controle of eventueel van de commissie van arbitrage mag, tenzij de algemeene vergadering der Vereeniging in bijzondere gevallen