is toegevoegd aan uw favorieten.

"Dat zij allen één zijn!"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met dit artikel nu gaat men mij Te lijf. En men meent daartoe recht te hebben, omdat men er een „beginsel" (zie „Zeeuwsche Kerkbode" 22 Juni 1917) in vindt uitgedrukt, dat nu nog van kracht is.

Ik zou zeggen: dan toch alleen het beginsel van goede orde.

Dit beginsel, toegepast op onzen tijd, zou dan b.v. worden: 't is geen predikant eener Gereformeerde kerk geoorloofd, eene liefdebeurt voor een collega elders te vervullen bij onderhandsche afspraak, zonder dat de kerkeraad van dien collega er in gekend werd. Ds. van der Linden te 's Hage had dus mij niet mogen laten optreden in zijne plaats, als hij daartoe geen verlof van Zijn kerkeraad had gevraagd. — Ik zou, om een ander geval te noemen, niet in een locaal van die stad hebben mogen preeken of Avondmaal bedienen b.v. op gezag van mijn kerkeraad te Middelburg of op mijn eigen gezag van Gereformeerd predikant, zonder toestemming te hebben gevraagd aan den kerkeraad van de Geref. kerk te 's Hage. — In één woord, ik mag niet Gods Woord prediken daar, waar een Gereformeerde kerkeraad alleen zeggenschap heeft. Dan zondig ik tegen de goede orde, en misken het gezag van dien kerkeraad. Dan concurreer ik met mijne Gereformeerde collega's, onttrek hun de menschen, over wie hun herderlijk opzicht gaat en doe dus afbreuk aan het kerkelijk verband, waarin zij leven. Dit zou gaan lijken op het stichten eener scheurkerk.

Zoo past men art. 15b, dat eigenlijk het optreden van onbevoegden, van dilettanten verbiedt, toe voor onzen tijd.

Men is natuurlijk vrij, om dit, oorspronkelijk iets geheel anders bedoelende artikel, zoo toe te passen. Als men maar niet vergeet, dat men het dan zou moeten wijzigen of aanvullen, want letterlijk staat het er zoo niet.

Doch — neem eens aan, dat het er letterlijk zoo stond ... heb ik dan nog dat artikel overtreden ? Ben ik opgetreden in plaats van een Geref. collega, zonder toestemming van Zijn kerkeraad ? Ben' ik opgetreden in een locaal te