Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school is, waardoor wij de woorden van den grooten dichter leeren begrijpen:

„In 't verleden ligt het heden, In het heden wat worden zal".

Hiermede is het onveranderlijke van Rome aangetoond; dan is het verwijt, dat men ons zoo vaak toewerpt, onbillijk.

Zoo vaak hooren wij: „Dat was vroeger zoo, maar tegenwoordig is dat anders".

Neen, tegenwoordig is dat niet anders; wat Rome voorheen was, dat is het nu en wat het nu is, is het ook in de toekomst.

Wat zien wij, sedert Rome de vrijheid heeft?

Alles is veranderd, In alle plaatsen verrezen en • verrijzen tal van kerken, kloosters, scholen en andere Roomsche inrichtingen.

En er schijnt haast bij te zijn. Waar gij ook komt in ons land, overal ziet men Roomsche gebouwen. Het gelijkt op een overstelpenden vloed. Het is verbluffend zoo geweldig wordt haar ontplooiende macht gezienDe Roomsche pers treedt met het jaar op heftiger wijze op. Een cencuur over tooneel- en bioscoopstukken, die de Roomsche kerk niet welgevallig zijn, wordt gezien.

Daar waait een geest, die yan Rome's invloed en toenemende macht getuigt.'

Sluiten