Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de boodschap van het Koninkrijk der hemelen, maar dat Koninkrijk der hemelen blijkt bij nader onderzoek een menigte van schatten in zich te behelzen. Allereerst toch ligt er in dit Koninkrijk der hemelen opgesloten een element van diepere kennis. Ieder die in dit Koninkrijk wil ingaan, moet weten, moet kennen. Hij moet kennen den Vader, die in de hemelen is, die voor de bloemen des velds zorgt, en zonder wiens wil geen haar van ons hoofd valt. Hij moet kennen de goddelijke levensleiding, zoodat hij zich niet vermoeit met te zorgen over allerlei onbeduidende dingen, maar zich gewillig in de handen van dien God overgeeft.

Hij moet kennen de groote genade, de liefde van dien God, en hij moet die genade ook als het hoogste levensgoed erkennen. En eindelijk moet hij God kennen als de bron van zaligheid, want dien God te vinden is zaligheid. Hem te verliezen is de dood. Hem te kennen is de vervulling van allen honger der ziel. Hem te missen is de smart van alle smart. Eerst wie al deze dingen kent en ze voor zichzelf ook aanvaardt, kan zich gereed maken om in te gaan in dat hemelsch Koninkrijk.

Naast deze kennis is er evenwel een tweede gewichtig punt, waarop Jezus in zijn onderricht den nadruk vestigt, namelijk de gerechtigheid. Het is niet genoeg, dat men God kent, er moet ook wezen een diepe harmonie tusschen Hem en ons. Er moet wezen een heilige vrede, een ongestoorde band tusschen het goddelijk wezen en den mensch. Eerst als die er is, kan de mensch als het ware in de spheer Gods ademen, kan en durft hij.binnentreden in de nabijheid van zijn God. De mensch als de dwalende zondaar, de schuldbeladene, heeft

Sluiten