Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

predikant deed dit niet, met het gevolg, dat de kerkeraad hem verleden week zijn ontslag gaf.

Toen de predikant voor het laatst preekte, stond er een eenvoudige boer op, die degenen die de laatste maand door de prediking van den predikant gezegend waren, verzocht op te staan. Drie-kwart van de vergadering stond op. „En laten nu zij opstaan, die den laatsten tijd Christus als hun Heiland aanvaard hebben", was de tweede uitnood iging van den eenvoudigen broeder. — Verscheidenen stonden op — en tóch had de kerkeraad — met deze feiten voor oogen — den moed om te besluiten, dat deze dominee maar moest heengaan.

Hebben wij ons niet diep voor God te verootmoedigen ? — Want dit is niet de eenige kerk waarin zulks gebeurt.... — Hoe groot is onze verantwoordelijkheid in onze dagen als leden van de Gemeente, het Lichaam van Christus!

In Hand. 5 : 14 lezen we dat de g e I o o v i g en tot den Heere werden toegevoegd. Het waren dus alleen geloovigen die bij de Gemeente werden ingeschreven.

Nu nog iets over den toestand waarin de Gemeente ten opzichte van den Heiligen Geest verkeerde.

Ie. Zij waren allen vervuld met den Heiligen Geest. Wij moeten Conferenties houden om de Gemeente vervuld te krijgen met den Heiligen Geest, opdat althans eenige leden der Gemeente met den Heiligen Geest vervuld zullen worden. De eerste Christen-Gemeente begon daarmee.

2e. Er was eenheid van Geest (Hand. 2:1).

Hand. 4:32. „En de menigte van degenen die geloofden, was één hart en één ziel, en niemand zeide dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen".

Zoudt ge niet graag zoo'n Gemeente willen zien ? De grootste zonde van de Gemeente in

Sluiten