Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN.

Aant. 1, (bij pag. 2.) Deze Joh. Orsel is met 2 schepen uit Groningen gekomen naar Haarlem volgens hen overeenkomstig Ezech. 30 : 9. „Te dien dage zullen er boden van voor Mijn aangezicht in schepen uitvaren, om het zorgelooze Moorenland te verschrikbsft, .want,zie het komt aan!"

De commissie ontving een schrijven van de zflde der Polmangemeente, dat „zij in 't geheel niet gerekend wenscht te worden bij zulk soort van menschen." Het verschil betreft echter meer persoonlijke dingen dan wel onderscheid in beginsèl of opvatting, blijkens de propaganda-geschriften van de zijde der Pinkstergemeente get. „wat zegt de Schrift ?" en „Behoudt den rechten weg" door E. Schuurman van Zwolle (1928).

Aant. 2. De Pinkstergemeente zegt mede in haar midden ook de gave der profetie nog te bezitten en laat daarom vrouwen toe te spreken op de samenkomsten in het publiek. Ze meent hiervoor grond te hebben in 1 Cor. 11:5 waar gezegd wordt „dat de vrouw die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, haar eigen hoofd onteert."

Paulus laat hier nog zekere vrijheid voor het buitengewone geval, waarin een vrouw ten gevolge van een plotselinge openbaring zich gedrongen gevoelde om uiting te geven aan deze aandrift des Geestes. Maar over het geheel genomen stelt de Apostel blijkens 1 Cor. 14 : 34 als regel „dat de vrouwen in de vergaderingen zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken."

Aant. 3. In het Standaardno. van 18 Dec. 1931 lezen we hiervan:

„Na breedvoerige bespreking van die vraagstuk van liggaamlike genesing op die geloovige gebed, aanvaar die vergadering die volgende stellingen, welke dus beskou wordt as die of f is ie e le uitspraak van ons gansche kerk:

1. die liggaamlike genesing in antwoord op die geloovige gebed is 'n heerlike waarheid, wat ons erken op grond van de Heilige Schrif en die bevinding van die Christelike kerk van alle eeuwe.

2. met betrekking tot die oorzake van krankheid staan vast: dat alle krankheid net soos die dood, die gevolg is van die zondeval van die mens. .

3. volgens die H. Schrif kom alle krankheid van God as souverein in die gans heelal en waar Satan as bewerker

Sluiten