is toegevoegd aan uw favorieten.

Grijpt als 't rijpt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verantwoording schuldig is, volgt er uit, dat er van een Christelijke overheid iets meer verwacht kan worden dan van eene neutrale. De Christelijke overheid zal zich gebonden gevoelen aan Gods Woord. Voor haar optreden kan dit niet zonder beteekenis zijn. Doch dat neemt niet weg, dat zij als overheid op haar terrein heeft te blijven. De samenhang tusschen de eerste en tweede tafel der Wet zal zich bij een Christelijke overheid sterker doen gevoelen. Maar op het terrein der consciëntie heeft zij zich niet te bewegen, dus ook niet op hetgeen uit die consciëntie voortvloeit. Dat heeft blijkens de Heilige Schrift God zelf aan haar onttrokken. De controle, die zij hierover uitoefenen mag, wordt begrensd door het Staatsbelang. En daarom zien wn' dan ook in de Schrift, dat èn de Christus voor Pilatus èn Paulus voor zijne rechters zich er op beroepen, dat zij niets hebben gedaan, waardoor het Staatsbelang werd geschaad. Paulus' beroep op den Keizer hing daarmede samen. De consciëntie als niet behoorende tot het koninkrijk dezer wereld kan dan ook niet door het wereldlijk recht worden geoordeeld. Slechts waar de invloeden der consciëntie botsen met de Staatsorde kan er van een overheidsingrijpen sprake zijn en dan nog niet om de zaak der consciëntie, maar om de daad, die er uit geboren werd. Een blijvend behjnd voorschrift van hetgeen de overheid te doen heeft in deze is dus feitelijk niet te geven. De Christelijke overheid staat anders dan de niet-Christelijke. Wy kunnen van haar belijden, dat zy als alle menschen de roeping heeft om christen te zijn, dat zij Gode verantwoording schuldig is. Maar een ingrijpen in het conscientieleven mag niet van haar geeischt.