is toegevoegd aan je favorieten.

Andwoord aan "een jurist" op zijn open brief over een pleidooi van Tyrus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derdaad verlegen gemaakt, omdat ik voor zulk eene taak volstrekt niet berekend ben. Ik heb sedert ik ver genoeg gevorderd ben om mij zeiven eenigzins van nabij te kennen, nooit iets voor het wetenschappelijk publiek geschreven, om de eenvoudige reden dat ik zélf tot dat publiek niet behoor. Ik bezit, God zij dank! eene vreugdevolle, in het geloofsleven der groote gemeente van alle eeuwen gegrondde, uit het vaste woord Gods leven en kracht ontleenende overtuiging ; en behoor ook, naar het getuigenis der gemeente zoover zij mij kent, onder hen die bevoegd zijn tot het prediken van deze overtuiging met woord en pen. Maar prediken is iets anders dan wetenschappelijk bewijzen : niet iets minders voorwaar, maar iets anders. Slechts ééhe zekerheid bezit ik, namelijk dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ook mij van alle zonden heeft gereinigd, alzoo dat ook ik, gerechtvaardigd door dat geloof, vrede mag hebben met God en de getuigenis des Heiligen Geestes in mij mag vernemen, dat ik door de grondelooze barmhartigheid Gods onder zijne kinderen enmedeërfgenamen van Christus ben opgenomen. Maar deze zekerheid «wetenschappelijk" te motiveren is mij tot nog toe niet mogelijk, en zal het, de waarschijnlijke leidingen Gods met mijne toekomst in aanmerking genomen, hier beneden ook wel nim-