is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwejaarsgeschenk aan Nederland, een ernstig woord aan Vorst en Volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOODZAKELIJK VOORWOORD.

Bij het terneder schrijven van dit stukje is niet bepaald het woord gerigt tot hen, die het voornemen hebben opgevat Nederland te verlaten. Dit is niet verzuimd uit nalatigheid, of omdat ik van oordeel ben, dat deze geen behoefte zouden hebben aan opmerking of toespraak, maar om de eenvoudige reden, dat de zoodanigen bijna niet meer tot het Nederlandsche volk gerekend kunnen worden; met het hart toch zijn zij er reeds van losgemaakt. Velen der vertrekkenden zullen hun beeld vinden in de beschrijvingen, welke in dit stukje gegeven worden, en dus ook op hen van toepassing zijn. Allen, die in eene gesteldheid, waartegen hier getuigenis gegeven wordt, Nederland verlaten, om zich elders te vestigen, en dus dezelfde ongestalten en verkeerdheden medenemen en bewaren, zullen hun nieuwe vaderland niet veel voordeel aanbrengen, maar ook zelf niet vinden hetgeen zij zich hier verbeelden. Die naar de nieuwe wereld wil vertrékken, dient voor zijne geestelijke en ligchamelijke welvaart als een nieuw tnensch te gaan, die van goeder harte achter laat hetgeen tot de oude en verouderd6 wereld behoort. Die dat niet wil, blijve gerust waar hit zich bevindt; hij zou zich in een geheel nieuwen toestand niet wel bevinden, en wettigt nog bovendien door zijne klagten eenen smaad werpen op de landverhuizing, die eigenlijk