is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwejaarsgeschenk aan Nederland, een ernstig woord aan Vorst en Volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen; maar ik vind er niet dien drang tot onderkruiping; men kan er openlijk wedijveren; ik vind er niet dien drang om het loon der werklieden te verkleinen; ik vind er niet die aanlokking om belastingen te ontduiken, noch die wreveligheid en dat zuchten over de ondragelijkheid der belastingen. Ik vind er geen Ministers van Eeredienst; want de scheiding van Kerk en Staat is daar waarheid. Ik behoef daar niet mede te betalen, zoo als hier, tot voeding van Godsdienstleeraars, wier leering ik verafschuw. Ik vind er geen schoolkommissiën of schoolopzieners, die den Bijbel van de scholen weeren, en het oprigten van bijzondere scholen beletten; want het onderwijs is er waarlijk vrij. Ik vind daar nog de nakomelingen van vroegere bewoners van Nederland, waaronder de voorvaderlijke godvrucht nog aanwezig is, en die nu reeds op middelen bedacht zijn, om inwoners van Nederland, die gedrongen worden om derwaarts te gaan, met raad en daad te helpen.

Kan het na al het geschrevene iemand wel verwonderen, dat mijne keus bepaald werd, om Nederland te verlaten en mij in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika te vestigen? Had de Heere het niet zoo bestuurd, dat mijne aandacht op de nieuwe wereld gevestigd werd ik had, buigende onder den drang der omstandigheden, die ik niet kan veranderen, in stilheid de toenemende bhndheid en lamheid en verarming van Nederland blijven aanzien, wachtende op de gedreigde oordeelen en op de beloofde toekomst des Heeren. Nu echter ben ik op redelijke en godsdienstige gronden gedrongen, mij bij vernieuwing, met het oog des geloofs en in het vertrouwen op God, in de nieuwe wereld aan het werkzame, bedrijvige leven over te geven, en alzoo met nieuwen lust te arbeiden aan de bevordering van Gods Koningrijk.

Is echter na dit alles iemand in staat om mij met en uit Gods Woord gronden aan te wijzen, waarop ik als

4