Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zelf spreekt, door velen wordt aangenomen. Wij hebben hier te doen met een merkwaardig verschijnsel van zelfmisleiding, dat zelfs in de hoogste kringen zich laat bespeuren. Zonder over de juistheid of onjuistheid dezer stelling zelfs na te denken, nemen velen haar als uitgangspunt voor allerlei redeneeringen. Op haar alleen berust die allerzonderlingste theorie van de rechtsgelijkheid tusschen openbare en bijzondere scholen, die thans, tot veler verbazing, zelfs in stukken van de hooge regeering uitgaande, gehuldigd wordt.

Over de onjuistheid dezer stelling op het gebied van het lager onderwijs wil ik niet lang uitweiden; ik zou dan moeten herhalen, wat iedereen die in de onderwijskwestie belangstelt, reeds honderdmaal heeft kunnen hooren of lezen. Nog onlangs verklaarde een invloedrijk katholiek lid der Eerste Kamer, dat de openbare scholen in Noord-Brabant en Limburg katholieke sektescholen zijn. Terecht is tegen die uitdrukking bezwaar gemaakt; maar indien katholieken een dergelijk oordeel over deze scholen vellen, zal toch moeielijk beweerd kunnen worden, dat het lager onderwijs uitsluitend ten bate van liberalen worden bekostigd. Dr. Kuyper s geschrift geeft mij echter een even klemmend bewijs in handen tegen deze stelling, ten opzichte van het hooger onderwijs. „De Staat", zoo schrijft hij op blz. 47, „richt in zoo groote getale inrichtingen van Hooger Onderwijs op, dat er reeds voor het Staatsonderwijs personeel te kort schiet en hulp in het Buitenland moet gezocht. Voor het Vrijt Ondetwijs, in

Sluiten