is toegevoegd aan je favorieten.

Tweeërlei zedewet?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 • Wat ik dan wel deed ? Tk ] u

voeten gezet der medici, die '„ver £ ne<leri8 <•«

en spraken en vooral ook aan dl. " '"'"T »«k'»ven

f™. Ik leefde vroeger ook ?" * °' *•

alle medici op het p„nt der ° 'et geloof, dat

waren j maar toen ik het C g ementeerwë eenstemmig bijwoonde, gingen de oogen mij "feT tT" -I^6 1877 dat ik daar gehoord en sedert gebeteren,

eb, hoe weinig zekerheid er op ditT ^eer bespeurd sedert nauwkeuriger op ciifer/ > beStond?Ik heb V. O. d. M cijfers Z l"e> "" "■ ik °°k Hlgestelde bewezen van hetgeen' h V""'" het teg°»over. vrijheid ge„„„en . „ J ' ** » de

vermenigvuldigen en deelen geen'tool? ' aftrekke«> boe geleerd ook, mij overtuigen L "J'S en êee" mensch, stelling, dat 2 x 2 = 5 js v f", Va" de Waarheid der

van buitenlandsche medici bij het Nedtla ' *"* °°rdeeI te maken, doen zien dat niet 11 , h PUbh'ek be" eenstemmig waren, ja da't d t geerden op dit pUnt t-ing meestal regleZJ

voorstanders. Ik ben CTeen deskunT™"* hadden dan de mannen van het vak elkaar ho " 3,8 ik twee

mij willen overtuigen, wie ter ^ensPreken en beide om te zeggen: . A. redeneert bit ^ ^ beletten

lk daartoe het recht, als ik — rt Te meer heb

geval — bespeur, dat R „ j &ev 111 bet onderhavige

- **£. lTL 'z APM":oonym^^J

W" de Hoogleer.,rm^at: v " br<"^

staat hem volkomen vrij e„ hii I ' noeme". ket

ge™ "n<li™*t, want ieder vocU^hnlr qUalificatio «■

•£■% beweerT;' d'at ^ Sd * ™' *»■<».

J«w sedert de afsch,ffi„„ der ,erf* W"'

nomen. Waarop steant dte '»«g-