is toegevoegd aan je favorieten.

Tweeërlei zedewet?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een artikel door den lieer Vrijheid, te Utrecht, geschreven werd betoogd , dat sedert 1881, toen men feitelijk de keuring begon na te laten om ze later (1 Mei 1885) geheel af' te schaffen, de toestand van liet garnizoen steeds achteruitgaande was. Immers liet aantal zieken per duizend man was in die 6 jaren ongeveer 18; 25; 40; 70; 107; 127; dus steeds toenemende.

Vreeselijk, niet waar?

Maar in 1882 heeft Prof. v. O. d. M. een brochure uitgegeven, waarin hij in groepen van vijf jaren de cijfers meedeelt ovar het tijdvak van 1850 tot en met 1879. En daar kan een ieder met zijn eigen oogen lezen, dat destijds , toen de keuring in vollen gang was, de cijfers per duizend man waren: 170; 135; 86; 149; 200; 94.

Het hoogste cijfer van de laatste jaren zonder keuring is dus nog lager dan de meeste cijfers uit den gulden tijd der keuring. Ja het fraaiste is nog, dat toen de keuring verslapte, het cijfer, dat juist te voren 94 was geweest, plotseling viel op 18 per duizend.

Nu mag men zich boos maken, maar als de Hoogleeraar mij zelf zulke cijfers aan de hand doet in een brochure tegen mij en mijn tegenstanders gericht, wiens schuld is het dan, dat ik meer weet dan hem lief is? Ik heb die wijsheid aan hem te danken. Mag ik dan ook uit die brochure niet oververtellen, wat er in staat over de verschillende garnizoenen in Nederland, waar de cijfers zoo wonderbaarlijk springen, dat er letterlijk geen peil op te trekken is, zoodat men tegen iedere plaats, waar de toestand verbeterde, weer een andere kan noemen, waar zij verergerde? Mag ook Dr. Mounier, die als wiskundige nog wel wat van cijfers afweet en die ten aanzien van Utrecht ZHG. weerlegd heeft, niet als deskundige medespreken?

Hoe gaarne hadden wij den Hoogleeraar op het Congres Dr. Mounier hooren weerleggen! Hoe gaarne hem zeiven opheldering gevraagd aangaande zijn eigen cijfers! Waarom zijn wij van dit voorrecht verstoken?