is toegevoegd aan je favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dracht der Hoogleeraren gaan? Natuurlijk niet; althans naar de letter van 't voorstel! De kwestie was over de voordracht. Een andere kwestie was niet aan de orde. De Synode moet over de kwestie die aanhangig is, beslissen. Welnu, de Synode beslist, uit de voordracht niet te benoemen. Zij is het in dat opzicht met de Curatoren der Kerken eens. Natuurlijk is het dan weer aan de Hoogleeraren toe, om een voordracht aan te bieden. Dragen de Hoogleeraren dan andere personen voor, dan is het mogelijk, dat de Curatoren benoemen of de Synode beslist. Doch wanneer de Hoogleeraren weer met denzelfden persoon of personen komen aandragen, wat dan? 'tls voor het minst weêr niet helder!

De lezers gevoelen wel, dat naar dit voorstel öf de Yereeniging voor Hooger Onderwijs de macht in de handen krijgt door het recht van aanstellen of niet aanstellen, öf de Hoogleeraren krijgen het laatste woord, door hunne voordracht, waar de Kerken aan gebonden zijn. Maar, noch het eene, noch het andere moet, zoolang het met het zeggenschap der Kerken ernst is!

Geheel anders is het geval in het voorstel-Bos. Daarin heet het kort en goed: „De Hoogleeraren in de Theologie worden benoemd door de Kerken"; hetzij dan in Generale Synode vergaderd, of hetzij door Curatoren deiSchool met Deputaten, door de Generale Synode benoemd. De bepaling is er bijgevoegd, dat 2/3 of 14 van de 20 stemmen (wanneer de benoeming niet plaats heeft dooide Generale Synode zelve), moeten vereenigd worden op den te benoemen Hoogleeraar. Doch de Kerken benoemen. En dan wordt niet aan de Vereeniging, noch aan de Hoogleeraren in de Theologie gevraagd, of zij dat goed vinden. Neen, de Kerken beslissen. Kunnen de Deputaten, die 20: 10 Curatoren en 10 Deputaten ad hoe, allen Deputaten der Kerken, het niet eens worden, omdat het vereischte getal stemmen niet wordt verkregen, dan roepen zij de Synode bij elkander, en die beëindigt. Maar dan is het uit. Dan is de Hoogleeraar, op de