is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Korf en door Oörler verricht. De bisschop keerde terstond naar Munster terug, maar liet den graaf onder opzicht van den geheimraad Von Wiedenbrück en den Jezuïet Oörler op het kasteel te Bentheim achter. Deze moesten onder meer zorgen, dat de gravin haren man niet alleen te spreken kreeg. Na vier dagen werd ook de graaf, die nu letterlijk een speelbal van zijn bisschoppelijken vriend was geworden, weer naar Munster ontboden.

Thans trad ook het gevaarlijke van de door Arnold Jobst zich toegeëigende oppermacht over de kerk in het volle licht. Niet alleen werden een tal van burgerlijke ambtenaren ontslagen en door anderen van Roomsch-Catholieke belijdenis vervangen, maar ook in de kerk liet de grafelijke oppermacht zich gelden. De hofprediker Sertorius werd door de soldaten op een kar gezet en over de grenzen gebracht. — Het klooster te Schuttorf, dat volgens de letter van den Westfaalschen vrede (1648), wijl het in 1624 door dezen bezeten was, uitdrukkelijk aan de Gereformeerden was toegekend, werd hun nu weer ontnomen en aan de Roomschen teruggegeven. — Ds. Lucas Frantzen, die er predikant was, werd er uit verdreven en door een Jezuïet vervangen. — De betaling deiinkomsten aan kerken en scholen, vroeger, vooral in 1624, verzekerd, werden geweigerd. — De aangestelde Opperkerkenraad werd ontbonden en een RoomschCatholieke in zijne plaats aangesteld - De gravin