is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij: wat de loop van zon of maan niet de godsdienst te maken heeft?—Eigenlijk niets, en toch weder in zóó verre veel, als feesten en heilige dagen er naar berekend worden; en die wilde de eene partij van de andere niet gaarne aannemen.

Toen de Gregoriaansche Kalender werd ingevoerd , bestonden er drie machtige partijen in de christelijke kerk : de Roomsch-Katholijke, de Russisch-Grieksche en de Protestanten. In plaats van nu alleen aan de sterrekundigen te vragen, of de nieuwe berekening juist was, wilden de protestanten haar eenen tijd lang niet aannemen, omdat zij van den paus kwam. En toen eindelijk de protestantsche stenden van Duitschland hiertoe overgingen (in 1700), noemden zij 't niet »den Gregoriaanschen", maar »den verbeterden Kalender." — Kinderachtig, vindt gij niet? Als gij dat vindt, jongelieden! blijft dan kinderlijk, maar legt het kinderachtige gaande weg af, en twist vooral over de godsdienst niet.

Intusschen volgde Engeland in 1752, Zweden in 1753, en zoo de één voor en de ander na. In de berekening van het paaschfeest bleef nog wel eenig onderscheid, maar ook dit werd bijgelegd ; en sedert 1777 kan men rekenen, dat de Gregoriaansche Kalender door de protestanten, zoo als natuurlijk van den beginne af door alle katholyken, algemeen is aangenomen , al moest hij in Duitschland nog »de algemeene rijkskalender" heeten ! — In ons land was de nieuwe tijdrekening reeds door den Spaanschen landvoogd Requesens ingevoerd.

Niet zoo gemakkelijk ging dit in Rusland , en over het geheel in de Grieksche kerk. Daar wordt nog