is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeder niet woekeren met woeker van geld, met woeker van spijs, met woeker van eenigding, waarmede men woekert. 1 Tim. 6 : 10. De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Spreuk. 23 : 20, 21. Zyt niet onder de wynzuipers, nog onder de vleeschvreters, want een zuiper en vraat zal arm worden, en de sluimering doet verscheurde kleederen dragen.

Vraag 111. Maar wat gebiedt God in dit gebod ?

Antw. Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem alzoo handele, als ik wilde, dat men met mij handelde; daarbij ook, dat ik getrouwelijk arbeide, opdat ik den nooddruftige helpen moge.

Matth. i : 12. Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensclien zouden doen, doet gy hun ook alzoo. Eph. 4 : 28. Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hy hebbe mede te deelen dengene, die nood heeft.

ZONDAG 43.

Vraag 112. Wat wil het negende gebod?

Antw. Dat ik tegen niemand valsch getuigenis geve, niemands woorden verkeere, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordeele, of helpe verdoemen, maar allerlei liegen en bedriegen, als eigene werken des duivels, vermijde, tenzij ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil; insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en bekenne; ook mijns naasten eer en goed gerucht, naar mijn vermogen, voorsta en bevordere.

Exod. 23 : 1. Gjj zult geen valsch gerucht opnemen; en stelt uwe hand niet bjj den goddelooze, om een getuige tot geweld te zijn. Spreuk. 6 : 19. Een valsch getuige, die leugenen blaast en die tusschen broederen krakeelen inwerpt, is den Heere een gruwel. Matth. 7 : 1. Oordeelt niet, opdat g\j niet geoordeeld wordt. Joh. 7 : 24, 51. Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.