is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorlezingen over de economie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslechtering van den toestand der groote massa proletariërs, door veelvuldige, regelmatig terugkeerende crises.

Die concentratie, accumulatie-, verelendungs- en crisentheorie zijn de voornaamste afgeleide wetten in het Marxistisch systeem en nu is hier door de revisionisten een schat van materiaal geleverd, dat de oude voorstelling geheel omverwerpt. Het aanvoeren van deze laatste bedenking brengt ons ongemerkt tot de teekening van de beweging, welke reeds jaren in de Marxistisch-socialistische kringen gist en woelt.

Een schets van het revisionisme, gelijk het zich tot 1914, vóór den oorlog, ontwikkelde vraagt onze aandacht.lö)

Wie zijn de aanhangers van dit revisionisme ? Wie zijn de beroerders van het Marxisme? Zij vormen een bont geschakeerde internationale schaar van mannen van wetenschap en practijk. In Frankrijk17) vond het zijn belichaming in de politiek van den in 1914 zoo tragisch omgekomen J a u r è s I8) en zijn Parti socialiste frangais, zeer tot ergernis van een Guesde en Lafargue Turati wist in Italië gebruik te maken van de gunstige omstandigheden, die dit land voor het aanvaarden der revisionistische leerstellingen oplevert en op verschillende congressen verdedigde hij met groot talent zijn richting tegen F e r r i en tegen L a b r i o 1 a vooral, die in vroeger jaren van alle burgerlijke smetten vrij waren. Daarna wekte Bissolati met zijne revisionistische stoutigheden zoo groote beroering, dat hij op den partijdag in Juli 1912 te Reggio Emilia gehouden, moest worden uitgebannen en tot zelfstandige partijformatie overging.19)

A n s e e 1 e, die in zijn ongekunsteld warm enthousiasme het internationaal congres, in 1904 te Amsterdam gehouden, bezwoer geen veroordeeling over het revisionisme uit te