Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 15 )

ongezouten boertery, welke men hoort uitflaan jn een taal, die wel ligt naauwlyks, in de fchandelykfte huizen, openlyk gevoerd wordt. Dit alles doet de Godloosheid nog meerder toenemen, terwyl 'C als de kanker voort eet. Want wy zyn ten vollegewaar geworden , dat deze voortbrengfèls der Helle niet gelyk een verderf in de duisternis influipen; maar voortkomen als een pest, die op den middag woedt. Wy moeten zien, dat dit zielvenyn gedrukt, verfpreid, verkogt, duur betaald, onvermoeid afgefchreven, gelezen, bewonderd, en geroemd wordt. Men verdedigt het zelve gerustelyk, als fpelingen van 't bevallig en fchuldeloos vernuft. Het wordt ernstig uitgebreid, en alom voortgeplant; en vooral aan eenvoudige zielen, maar inzonderheid aan de onnozele Jeugd gegeven em in te zwelgen.

Wanneer een meenigte van vonken in het buskruid vallen , is 't onmogelyk, dat het zelve nies zou ontvlammen. Zou 't dan mogelykzyn, dat diergelyke verzoekingen cn aanprikkelingen hez liart des menfchen niet in een hevige en verderfJyke beweging brengen ? Zy zyn als oly in het gloeijende vuur, 't welk zyn boezem reeds vanzelfs in zich bevat. Ach ! welk een onuitfpreek. Jyk nadeel wordt 'er toegebragt aan zielen, die nog niet volkomenlvk opgeleid zyn tot de regte erkentenis van haar Verlosfer en de heilige eerbiediging zyner leer, wanneer de Vyand , in dezel ve „

herr

Sluiten