Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 74 y

Door deze onverwagte (althands zoo fpoedig onverwagte) verandering, die de zaak aanvankelijk uit haar geheel bragt, verleegen zijnde , en niet zeeker , wat weg ik eerst en veiligst moest inilaan, waart gii het — Eerwaardige Vergadering! — die, ongevergd, mij de hand boodt en gepoogd hebt te redden : Ontroerd door Broederlijke liefde op bet eerfte aanfchujven van den Raad , den aoften julij ontvangen , b.noemdet Gij reeds eene Commisfie , om door Mij zeiven van het voorgevallene op den i8den |ulij nsder te worden geinformeerd; maar nog fterker getroffen door de zoo eeven gemelde Misfives, die den a?l\en ter tafel uwer Vergadering kwamen , en zeer wel overtuigd , dat weigering of refirictie het oogmerk van mijn Declaratoir niet was, oordeeldet Gij wijsfelijk naauwkeuriger alles te moeten ondeizoeken , en vervolgends uwen mond te moeten openen voor den (lommen, en door eene Memorie aan den Raad der Gemeente, ter mijner ontfchuldiging , en (waare het moogelijk) ter mijner herftelling, van uwe bevindingen en overtuigingen kennis te geeven.

Herleest nog eens', — braave Kerkvergadering! zoo Herderlievend als de Gemeente, die de H. Geest onder uw opzicht ftelde ! — en dat heel de Gemeente het leeze en weete! — met welk eene befcheidenheid en cordaate oprechtheid mijne zaak, en vooral mijne onllrafbaare Intentie, bij den Raad der Gemeente bepleit is door mijne geliefde Amptgenooren, de Profesforen

i. van vels en en j. j. lh sage ten broek,

den Leeraar t. hoog, de Ouderlingen p. van rogge en p. de se l , en de Diaconen h. brïedveld en e. uitdenbroek, die, op den iften Augustus, in uwen naam, als uwe Gecommitteerden, het volgende Stuk fchriftelijk hebben ingeleeverd:

*>

» Be

Sluiten