Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 88 >

„ I. eene korte Eiftoria facti van zijn geval op „ te geeven

„ II. eenige weinige aanmerkingen daar bij te „ voegen.

„ III. Daar op zijne Conclufie tot het geene hij „ van üwlieder billijkheid meent te moogen 5, verwagten, eindelijk te bouwen,

„ I. De Hifloria facti is kortelijk deeze: n De Onderget. vvas van huis, toen de aan-

fchrijving van üwlieder Vergad. in dato jj-j 23 Jun j jongstleden (waar door alle Kerlcelijke Leeraars verpligt wierden tot het ,, afleggen der belofte, bepaald bij üwlieder „ Decreet van den sden April deezes Jaars) „ ter kennis kwam van het Minifterie der

„ Nederd. Geref. Gemeente te Rotterdam , eq

„ het zelve , naar gewoonte , Broederlijk deli„ bereerende op Maandag den 11 Julij, om,

,, zo moogelijk , hier in op eenen eenpaarigeq

,, voet te handelen , beflooten alle de preien,e

„ Leeden om , gercquiretrd wordende , gaaf L en zonder eenig bijvoegzel de voorfz. belofte ,, eenpaarïg af te leggen : en qualificeerden den

„ Predikant J. w. nou vink , om aan den ,, Onderget. bij deszelfs arrivement , van deeze

affpraak kennij te geeven , e» , zo het mogt „ noodig zijn , tot het accedeeren bij dit één-

„ paarig belluit van het Minifterie re adhor,, teeren. De Onderget. nu dien zelfden avond

te huis gekoomen zijnde , kweet zich des„ zelfs Collega bouvink des anderen daags

*, van die Commisfie , bij welke geleegenheid

s, de Onderger. aanftonds geadvoueerd heeft,

dat hij geene de minfte intentie hadt om de

belofte te weigeren , of verbodene te/erven. ,, en reftrictien te maaken , doch dat hij wel „ eenige bedenkingen hadt over de noodwen,, disheid , om bij zeeker Declaratoir onze,

eigentlijke meening bij bet afteggen te ver-

„ k!a ar

Sluiten