Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< ^57 y

dien der Gemeente alles aanwendt wat tnoo-

gelijk is , om den Raad der Gemeente deezer Stad, en, met derzelver voorkennis (kon het zijn , roet derzelver medewerking) her Committé Provintiaal ot zelfs het Provintiaal Beftuur , mijn waare doelwit onpartij iig te doen befch' uwen , en tot eene edelmoedige en fchadeloo/.e opheffing eer mij belemmerde Kefolutiërr, en hét requiefceeren in mijn ingeleeverd , en nu genoegzaam opgehelderd , Declaratoir , te doen befiuiten. Maar hier nu bezwijkt mijn doorzicht, en pligt en befcheiden'ieid beletten mij 'er iets bij te voegen van de gefchiktfie wijze , waar op zulk eene Commisfie dit gewenschte einde zou kunnen bereiken. De te vooren door U Eerw. in deeze zaak aangeftelde Commisfie heeft van Broederlijke welwillenhetd, cordaaten en befcheiden moed , en alle bekwaamheden tot dit werk aanvangelijk zoo veele bewijzen gegeeven , dat, het zij de Vergadering dezelfde , het zij andere Gecommitteerden , tot deezen Broederlijken last benoemt , ik zeer gerust de uitvoering daar van in hunne handen durf aanbetrouwen, en (onder den alleen begelukkenden zegen van god) daar van een allerguniliglten uiiflag hoopen , verzeekerd , dat zij als tsoaz zijn zullen, en niet ruften , eer zij hec werk volkoomen zullen voleindigd hebben.

5.) Alleen waag ik het, om 'er, ten laatften, bij te voegen , of het niet , ter bereiking van het hoofd-oogmerk , van nut zou kannen weezen , de Gemeente zelve daar toe te doen medewerken , en Üwlieder aanzoeken daar dooide ftem te doen zijn van onze geheele Gemeente ?

Hier aan durf ik mijn Lot volkoomen , en met alle vrijmoedigheid , verblijven. Niet, als of ik mij verbeelden zoude, dat alle de Leden der Gemeente, tot één toe, mijne vrienden waren: —• Wie van ons allen zou dat, en vooral in den tijd , dien wij beleeven, van zich zeiven kunnen denken ? —- Ik althands ben altoos genoeg bewaard eeweest voor dien vloek des Heilands: Wee Ui wanneer alle menfchen viel van U fpreeken. lk weet zeer wel, dat Verden.

Sluiten