Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 158 >

denkingen, die men nooir onpartijdig en bedaard ouderzogt; dat de eeowigbleeke Nijd\en alles zwartfchilderende Lafter; dat verblindende Partijfchap en Facciezucht; dat onfchuldige maar misduide bedrijven en omstandigheden , en zelfs dat zwakheden en gebreken (want ik ben ook zelve een mensch) zo'mmigen tot_ mijne vijanden Hellen ; maar hier van ben ik niet minder zee leer dat , onder zoo veele duizenden , als 'er tot onze Gemeente behooren , verre het grootfte gedeelte , en wel zulk een groot gedeelte, dat men het (niet in eenen Arithmetifchen , maar in den gewoonlijk gebruikelijken zin , a potiori) de geheele Gemeente noemen kan , mijne nerftelling verlangt, waar van ik alle dagen de bewijzen hebbe, —- en zelfs, dat onder de geenen , die mijne vrienden niet zijn , al zeer weinige den haat of de partijfchap zoo verre pousfeeren zouden, cht zij het totaal verderf mijner talrijke en onfchuldige Familie begeeren en niet lijden zouden , dat ik , op de begeerre van zoo groot eene meerderheid , aan de uirocfFening mijner gewijde Amptsbediening wierde weêrgegeevem

Dan , welke nu tot zulk eene medewerking der Gemeente de befte wijze zij, durf ik niet bepaalen. — Eene algemeene , maar in zoo groot eene talrijkheid al te omflachtige oproeping ? — een algemeen ter teekening liggend Adres , dat ook niet zonder zwaarigheden is? — of een Adres deezer Vergadering, als Reprefenteerende de Gemeente , in aller naam, na voorafgaande kennisgeeving aan de Gemeente, onder hijvoeging, dat elk, die geen Protest deedt, zou gehouden worden te confenteeren ? — of, bijzondere Requeften , onder het opzicht van mijne Collegen , of andere Leden deezer Vergadering ? — of iets anders? Dit, en alle andere middelen, lante ik gaarne volkoomen over aan het meer verlicht oordeel van Uw Eerw. Vergadering.

En hier mede voldaan hebbende aan het tweede ftuk deezer Deductie, reclameere ik , volgends de te vooren aangehaalde Synodaale Wetten van de Jaaren J57S, 1579. 16^0, 1672, 1680, 1681 en 1683, en op alle de gronden, in deeze Deductie geproduceerd, al'e te zamen en elk op zich zeiven , de hulp en adfiftentie deezer Eerw. groote Vergadering, ter

er-

Sluiten