Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 VERHANDELINGEN over het

onze denkbeelden weegens die onderwerp aan deri Heer Deslon meede, die van gevoelen was, dac deeze proef zeeker gelukken zoude , indien hec voorwerp vatbaar genoeg was ; men kwam overeen dat men te Pasfy , in teegenwoordigheid van Dr. Franklin hier van de proef zoude neemen; de noodwendigheid van eene genoegzaame vatbaarheid van het voorwerp, waarop de proef moest genomen worden, deed de Gecommitteerden begrijpen, dat het noodig was hier toe door den Heer Deslon een perfoon te doen uitkiezen, van wiens vatbaarheid voor het Magnetismus men door voorige proeven overtuigd was; de Heer Deslon bragt met hem een jongeling van twaalf jaaren; men bepaalde zich in den boomgaard van den Heer Franklin bij een abricoos-boom, die op eenen aanmerkelijken affland van de overige boomen ftond, en zeer wel gefchikt was om de Magneetifche kragt aan dezelve meede gedeeld te bcwaaren; de Heer Deslon wierd alleen derwaards geleid om den boom te Magnetifeeren, terwijl de jongeling met een ander perfoon in huis bleef; wij wenschten wel dat de Heer Deslon bij het overig gedeelte der proefneeming niet tegenwoordig was, maar hij verklaarde voor het welgelukken derzelver niet te kunnen inftaan, indien hij zijn rotting en gezigt niet naar den boom rigtte, ten einde de werkzaamheid van het Magnetismus te vermeerderen; men beuoot dus dat

de

Sluiten