Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN HEERE DE JUSSIEU. X<$

ALGEMEENE EN POSITIVE DAADEN..

De Zieken verzekeren eenpaarig, dat de ijzeren flaafjes van het Baquct-, eene zeer zagte aanraaking, eene tegen hen gerigte Conductor of vinger, (geduurende het magnetiferen , bij hen eene zekere warmte, of, in zeldzaame gevallen, eene koude, ook weï een fmart of ander bepaald gevoel, veroorzaaken. Eenige aandoenlijker Perzoonen gelooven deezen invloed, van den wijzenden vinger of Conductor, reeds op eenen aanmerklijken afftand te befpeuren, als ook de kragt van den ketting en het bepaald aankijkende oog. De hen voorgehouden lighaamen, hebben, in een zekere rigting, voor hen een bijzonderen reuk'» die, wanneer de rigting verandering ondergaat» insgelijks verandert.

Vermits dit alles inwendige werkingen zijn» zijn ze niet gemaklijk voor den befchouwer, om als waarheeden bevestigd te worden.

De gewoone uitwendige werkingen zijn geeuwen en uitrekken. Bij eenigen, en vooral bij Vrouwen, ontdaan, bij het voortzetten der behandeling, allengskens, blijkbaare onrust, duïptrekkende beweegingen, die, van korter of langer duur, in den beginne ligt, en vervolgens derker zijn. Zomtijds volgt er ook een onnatuurlijk lachen: ook wel flaap, of' zinneloosheid. Dan eens blijft de Zieke op zijn plaats; dan weder wandelt hij door de zaal, met een verwilderd uitzigt. De pols flaat gemeenlijk ordenlijk; zomtijds fneller, in groote fmerten.

Dee-