Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E i 1

ten in goede orde ingevolge gemelde Inventaris bewaard blwen, en daar voor verantwoordelyk zyn; - en zoo zy bevinden dat eenige van dien mogten komen te manqueren, zullen z,y daarvan direct kennisie aan de Commisfiën van Toezicht en Policie moeten geven; ook zullen zy, mgevalle cenio-e van dien op last van gemelde Commisfiën weggenomen3 moesten worden, ten einde op andere plaatzen te employecren, daar van Recepisfen moeten vragen, welke de Concherges by gemelde InVentarisfen zullen moeten bewaaren, ten einde zich daar mede te kunnen verantwoorden. 10.

De Concherges zullen naar eisch alle Vertrekken moeten fluiten, en gefloten houden, ook dezelve ten allen tvde moeten ontfluiten; — zorg dragende, dat alles, na het afloopen der zaaken , bezorging van Vuur eu Licht , en na hunne omgangen des avonds met de Lantaarn, op de wyze in het Brand-Reglement bepaald; zoo wel de Vertrekken, als de toegangen en Huisdeuren ter decge gefloten worden. Alle de Sleutels met derzelver Keizers, welke hun aanbetrouwd zyn, zullen zv in de beste ordre geforteerd moeten bewaaren, en geregeld in een daar toe gefchikt Kastjen by elkander hangen Tallen behoorlyk gemerkt en geteekend, en uus kenbaar, ten einde in alle gevallen, zonder toeven, direft gereed te zyn, zorg dragende, dat 'er van hunnentwegen altvd iemand by de hand is, om de Vertrekken te openen, ii.

De Concherge van de tweede Kamer zal ook het opzicht nemen over de Zwaanen en Eenden in de Hofwver ten einde dezelve behoorlyk bezorgd, gevoed en eekweèkt worden , het noodige voeder daar voor op eert geteekend Biliiet bv de Leveranciers doen haaien, weite met overlegginge daar van 'sjaarlyks Rekening zullen moeten geven.-

11.

Tot alle dit voorfebreeve werk en alle verdere dienftert die als Concherge, en Boutefeu verëischt worden, en van hun uit dien hoofde nog meerder door de refpeftive Commisfiën mogten gerequireerd worden , zullen zy voor Rekening van den Lande in dienst nemen;

Die van de eerfle Kamer vier vaste Vrouwen, ieder

a ƒ6-0-0

Sluiten