Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E 4 3

op hunne verantwoordlykheid; zullende 'er geen Brandhout of Kooien van de Leveranciers mogen komen dan op een B'Hüet door den Contrarolleur onderteekend, waar op de quantiteit en qualiteit uitgedrukt zyn, welke Bons de Leveranciers by hunne Rekeningen zullen moeten overleggen; zy zullen voorts geen Brandhojut of Kooien in de Vertrekken doen brengen, en Vuuren aanleggen, dan op requifitie van den geeile, welke aan het hoofd van de Commisfiën, Bureaux, enz., dezelve betrekken, of daar in fesfie hebben met approbatie^van de refpeiiive Commisfiën van Toezicht en Policie, zullende zy nergens- Brandhout of Kooien ,- dan op expresfe order mogen geven.

Zy zullen insgelyks onder hun opzicht en bewaaringe hebben, alle de Kaarsfen, welke ten diende in dezelve Departementen vercischt worden , en dezelve niet mogen inflaan dan op een Billiët door den Contrarolleur geteekend, en dezelve in geene Vertrekken distribuëeren of aan iemand uitgeven, dan op byzondere requifitie vair den geene, welke aan het hoofd is van de Commisfiën, Bureaux enz., die de Vertrekken occupeefen of daar in feslie nemen, met approbatie van de Commisfiën van Toezicht en Policie; voorts wel naauwkeurig toeziende, dat de Kaarsfen niet verwaarloosd of verminderd worden, en zulks bevindende , onverwyld naar omdandigheid van zaaken , daar van aan de Commisfie van Toezicht en Policie kennisfe moeten geven; zy zullen dezelve Kaarsfen ook behoorlyk moeten doen afbranden en aandeeken, en als het noodig zal zyn, ook overal in de Hang-Lantaarns plaatzen. ,

De Concherges zullen op die plaatzen, waar Kroonen met Patent-Lampen Branden, daarvan behoorlyk aanteekening moeten houden , en zulks behandelen confornr het Contract daar van aangegaan; zullende zy toezien dat hetzelve diptelyk worde geëxcuteerd.

9.

Aan ieder der Concherges zal worden ter hand gedeld een Inventaris van alle de in zyn Departement voorhanden zynde losfe Meubilen, andere Goederen , Behoeften, üuiscieraden, enz. zorg dragende dat alle dezelve Goederen:

Sluiten