Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 3 ]

jen bevinden ook. alle. Schilderwerken en Schilderen

15 rke!!'. Anibagtsheden moeten ,vraagen aan dc lefpeclive Commishün van Toezicht en Poiïcfe, .of den Vg*rP welke als dan daaromtrent de noodigeordre zullen ftellen; zullende de Concherges.verplicht zyn, van d eze vemchtmge anntcckening te houden, en dezelve By de Rekening daarvan inkomende moeten overleggen';

ü^lSlkn, na^lwltcuriS t0&cn P aclit geven, dat by ftookyd, de Hout- C11 Turf bakken behoorlyk gevuld voidea, en zorge dragen dat bekwaame Vuuren aangelegd en op zyn tyd aangeltoken worden J de Kachgels fn dé Zaaien doen ltoken, en aan den gang houden; zullende de Concherges pf Boutcfeus zich verder precife leguleeren naar het generaale Brand-Reglement, waarvan ten dien einJ de aan ieder, een exemplaar zal worden ter hand gefield; ook verder op zyn tyd,, de ftookplaatzen behoorlvk op doen ruimen, en de Asfche weg doen brengen in de Aschnuizen , en andere daartoe.bepaalde. plaatzen , en toezien da dezelve door de Aschlieden on zyn tyd wordt weggehaald en alles fchoon eehóuden. ° ■ ■ , -. , , . M 6.

Zy ziilku als Boutcfeus zorgen, dat .aïfe dc Schoorlteenpypen , die beftyokt worden , pm de twee maanden en de Kachgtlpypcn in de Zaaien, en elder.s,.allc maanden .choon gemaakt en geveegd Worden, zullendezv, na het verrichte telkens voor den Schooiileenveeger een Billi"t moeten tekenen,, welke hy by zyne Rekening zal vérpiiA gj eP verderjoézie^ dat dcKachgelpypen,

behoorlykm malkander gezet, overal daar het noodig is, aangeitreeken, en alles rot voorkoming van óngeliïkkèi^ behoorlyk bezorgd worde.' b 5

KrïZnni1™ £°V^er Dheélie nemen aüc de

Brandfloffen Turf, Hout en Kooien, welke ten diende van de gemelde Departementen zullen worden aangevoerd en gebragt; acht gevende, dat zulks naar den eisdi van quahteit en quantitek in behoorlyke orde gcfihicd-: zy zullen moeten zorg dragen dat niets van dezelve BrarafJtolien, verwaarloosd, verdraagen, of vervreemd wordt; Ui A i Ut

V

Sluiten