Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

S. 4-

Buitengewoone werkende Leden.

Buitengewoone werkende Leden zijn de zoodanige», aan welken door Beftuurderen, ter hunner aanmoediging en verdere bevordering, de vrijheid vergund wordt, om de gewoone teekenöefeningen, als werkende Leden, bij te woonen. Deze zijn vrij van alle toelagen; doch hebben geenen toegang tot eenige vergaderingen. — Het ftaat echter aan Beftuurderen vrij, om° uit hoofde van bijzondere vorderingen, aan zoodanigen het recht toe te ftaan , om de vierendeeljaarfche kuns.tbefchou.wiogen bij te woonen.

ïïrtjze van '/ Lidmaatfchap te verkrijgen»

Wanneer iemand verlangt als gewoon Lid te worden voorgefteld, zal hij gehouden zijn, om van dit zijn voorneemen dooreen der Leden aan Beftuurderen kennisfe te geeven, welke alsdan zullen zorge dragen, dat de Secretaris alle de Leden, door een gedrukt biljet, waar in de naam van den voorgeftelden, benevens den tijd , wanneer hij zal worden geballotteerd, is uitgedrukt, hier van verwittige. Deze ballotteenng zal ook plaats hebben, wanneer Beftuurders aan iemand, nog geen gewoon Lid dezer Academie zijnde, het Lidmaatfchap van verdienften mogen aanbieden. De buitengewoone werkende Leden, welke, op hun verzoek, door vergunning vanBettuurderen worden aangefteld, tot bijwooning van geene vergaderingen gerechtigd zijnde, is omtrend dezelven geene bak lotteering nodig, dan alleen wanneer zij, bij vervolg van tijd, tot Leden van verdienften bevorderd mogten wórden,,

§. 6.

Tijd der ballotteering.

De tijd, pp welken de Leden terballotteeving kunnen bijeen

Sluiten