Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 26 )

uwe zaak, dan de grootheid van uwen geeft te toonen.

Dat de yver, welke U by de verdediging uwer meesters verzelt, toch nimmer in ftaat zy om U tot flaaven van hunne hartstochten te maaken; wordt nooit de bedienaars hunner Wraakzucht, of de werktuigen hunner heimely" ke kwaadaartigheid, die meer behaagen fchept in anderen nadeelig, dan in zich zeiven voordeelig te zyn, en die meer ingenoomen is met het verlangen om zich te wreeken, dan met de zorg om zich te verdedigen.

Welk een caradter, welk een eigenfchap kan onwaardiger zyn aan de eer van eene order, die al zyn geluk in zyne onafhanglykheid ftelt, dan dat van een' menfch, die altyd door de ontleende beweegingen van eens anders drift geflingerd wordt, die zich bevredigt en vergramt naar den zin van zyne meesters, en wiens welfpreekendheid de flaavin is van eene fpotzieke en fchimpige uitdrukking, die hem altyd haatlyk, en dikwils zelfs verachtlyk maakt by die geenen» welken hem toejuichen?

Ontzegt aan uwe meesters, ontzegt aan U zeiven het onmenfchelyk vermaak eener beleer

Sluiten