Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 94 )

plsfages, daar toe in het Request voorkomende* , hier niet weï verzamelen; het zelve Request dient daar toe genoegzaam geheel en in zyn verband gerezen te worden.

Uit het verflag, het walk wy hier voor aan u hebben gegeven, is gebleken, „ dat de Manda,, menten crimineel, tegen drie van deze vier ge,yf vangenen 'verleend, van den 28 November 1798 zyn, en dat tegen Meyer zeven dagen laater, dit Request aan uwe vergadering, is, in dezelve, „ gelezen den 29 Mai dezes jaars; dus is het, „ van de drie eerscgenoemde zckerlyk waar, dat „ 'er toen meer dan zes maanden tegen hen extra „ ordinair was ^geprocedeert; maar hoe groot was

cie meerdere tyd?" Juist een dag, op den 28 Mai waren 'er zedert den gemelden 28 Novem. ber zes maanden verloopen.

Op het gezegde, dat de Rcqueftranten niets weten van de tegen hare Echtgenooten gevoerd wordende Procedures, en dat zy onkundig zyn van de poin6ten van befchuldiging door den Procureur Generaal R. O. tegen hen aangevoerd, laat men terftocd volgen , dat zy echter geloven in het generaal te mogen bejluiten, dat, by aldien 'er eene zamenzweering tegen de veiligheid van den Staat mogt hebben bejlaan, en hare Echtgenooten daar aan detl hadden gehad, hier van reeds voorlang zoude zyn gebleken, en dat de bewyzen daar van zeker te klaar zoude geweest zyn, als dat 'er meer dan een half Jaar nodig zy, om dezelve in zo verre te conjlateren, dat daar op recht het zy dan op conviai, het zy in een ordinair Proces, zoude hebben kunnen gevraagd^worden,

Hoe

Sluiten