Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ioi )

die dan ons zoude kunnen en behooren te zyn opgegeven, en, indien dan evenwel het verzoek van de hand gewezen (gelyk zulke verzoeken, door zo veele Gevangenen zyn , en wel om een misdaad van dezen aart niet 1'gtelyk kuunen geaccordeert worden) zoude, hoe zeer het dan ook moeijelyker ware, het geen men anders aan eikanderen zoude hebben medegedeeld , in de brieven over en weder zoude hebben kunnen verhandeld worden, doch volgends de informatie, welke wy daarvan ontvangen hebben, rouleert die briefwisfeling zelden of n oit over huishoudelykc of mercantieele zaken , en is in tegendeel onverfchillig of niets beduidend.

Wy zullen niet blyven ftilflaan, hy het ter nedergefielde in dit Request, omtrent de verpligting van Rechters, om Crimineele Procedures ten fpoedigften te termincren, en om niemant buiten noodzaak gevangen te houden, de verpligting word en is, ook omtrent deze gevangenen met alle naauwgezetheid door dit Hof nagekomen, het welk ook tevers het belang kent, het welk 'er voor een land ïngelegen is, dat de misdaaden niet ongeftraft gelaten worden.

Wy fpoeden ons naar het einde van deze onze confideratien, welke breedvoeriger zyn geworden, dan wy ons hadden voorgefteld, alleen hier nog byvoegende, dat het te wenfehen is, dat de Wetgevende Magt in deze Republicq zich nooit, door ongegronde en fub en obreptive klagten (gewrochten van dat zo nadeelig wantrouwen omtrent de handelingen van een of ander gefielde magt, het G 3 welk

Sluiten