Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< s* >

bi] hét beduur geformeerd zijnde, ter vifie van Ingelanden zoude worden gelegd, om het onderzoek daar van te kunnen doen, en allen argwaan voortekomen, en alsroen gehouden in advis, is goedgevonden en verdaan, de voorfz. Propofitie te dellen irt handen van de Burgers Huygens en verdere bij Refolutie van heeden gecommitteerd tot de revifie van het Reglement voov Rhijnlar.ds Beduur enz., om daar op1, in hun te formeeren ontwerp , het nodig reguard te daan.

Op het heeden voormiddag mondeling geproponeerde van den Gedeputeerden van Ingelanden onder Leymaiden en Friefekoop, betreklijk het doen van Propolr.ien ter deeze! Vergadering, om als poinéten van befchrijving aan Hoofd - Ingelanden te worden opgegeeven, is, na deliberatie goedgevonden en verdaan, den voorn. Gedeputeerden te verzoeken, gelijk gefchied bij deeze, de voorfz,Propofitie, infcriptis te dellen in handen van de Burgers Huygens en verdere bij Refolutie op heeden gecommitteerd tot het formeeren van een Reglement van Orde voor deeze Vergadering; ten einde daar op in hun ontwerp het nodig reguard te flaan.

Is voorts,- na deliberatie en in eonformité van de Refolutie deezer Vergadering van den 35. April laatstleeden , beflooten , en de Secretarisfèn gelast de geëxtendeerde Notulen deezer Vergadering, voor reekening van Rhijnland, te doen drukken, en de expeditie en distributie van dezelve te befpoedigen; als mede van de Handelingen van deezen dag wederom een authenticq affchrift aan het Collegie van HooidIngelanden, bij Misiive, volgens de intentie deezer Vergadering, te doen toekomen; ten einde zodanige befluiten deezer Vergaderinge, als welke, uit haaren aart , door het Beduur van Rhijnland in het algemeen, of door het Collegie van Hoofd - Ingelanden in het bijzonder, behooren te worden uitgevoerd, de noodige executie zoude kunnen worden gegeeven.

Hier

Sluiten