Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Rhijnland, ih het vervolg befiierd zoude worden, en wel bij het eerfte '*rticul is bepaald gewórden. „ Dat geheel Rhijnland verdeeld zoude „ worden in vijf Hoofddifirtelen, van welke de Ste. ,, den Haarlem en Leyddn Uitgezonden zouden zijn terwijl daar bij gezegt wörd: „ dat deeze.verdeeling „ aldus gemaakt is geworden, dat voor elk van 4ee~ j, ze FIoofddiflriBen een Hoogheemraad , en twee Hoofd - Ingelanden zoude verkooreh worden." Wordende wijders bij het zevende Articut van de gemelde Inftruélie geftipuleerd: „ dat bij de in* „ roegen voorfchreeve vijf verkooren Hoog Heem„ randen , nog twee Hoog Heemraaden uit de Sleden „ Haarlem en Leyden „ verkoozen zoude worden, uit li Nominatien door de Municipaliteiten der gemel,, de Steden, daartoe te formeer en, eri zulks op den voet eii wijze, bij hetzelve Articul hree.iergeilipuleerd , waartoe korthei 'shalven alhier word gerefereerd j terwijl eindelijk bij het zevende Articul van het tweede Hoofdftuk van de meergemelde InitruéKe is bepaald geworden. ,3 Dat het alzoó „ Geconftitueerde Collegie van zeven Hoóghèemraaden j, zoüde hebben de bejtierendt en uitvoerende Macht ,, ever alle zaaken, het Hóogheemraadfchdt) van j, Rhijnland betreffende" onder alie zodanige verdere ftipulatien en bepaalingen , als bij de voornoemde lnftrüftie in het breede Vermeld ftaat.

Dat het Beftuur van Rhijnland, dien ten gevolge zijnde georganifeerd, vervolgens door Hoogheem» raaderi en Hoofd - Ingelanden is befchrèeven geworden, éene Vergadering van Gedeputeerden , uit de refpective Ingelanden tegens den drie en twintigftej Meij zeventien honderd zes- en negentig, waartoe ook genodigd zijn, Gecommitteerden van ds Municipaliteiten der Steden Haarlem en Leyden, enae zulks bij convocatie-brieven, van dezeive Hoóghèemraaden , eri Hoofd - Ingelanden van den negende Meij bevoorens, „ dewijl" Zoo als bij dezelve brieven gepofeerd ftaat, „ bij het getroffen conciliatoir aan „ de Steden Haarlem en Leyden, is toegekend, op de Vergaderingen der Gecommitteerdens van Ingelanden ,• Gedeputeerden! te zenden, als DijlriSi van >i Rhijnland" B Dan

Sluiten