Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3* >

der der Vergadering volgende gaat oVer, tot het 4, poindl van befchrijving, en brengt het Rapport van* de Burger Huygens C. S. Bijlaage Lit. G. vierleedig trd eliberatie.

1. De declararien van Hoofd - Ingelanden te voldoen, enz enz.

2. Hoofd-Ingelanden eenmaal in 't Jaar hunne declaratien van verdiende vacatiën zullen moeten inleeveren, enz. enz.

3. Hoofd - Ingelanden zullen even gelijk Hoog Heemraaden in 't Gemeenelands-Huis vergaderen, enz. enz.

4. Hoofd-Ingelanden vrij flaan , infpectie té doen.

bij welke gelegentheid den Burger J. van Trigt, na bekoome verlof der Vergadering in de Notulen doet inferreeren de navolgende Verklaaring:

„ Den ondergeteekende in de Bijlaage tot de

Notulen deezer Vergadering in dato 25. April „1. 1. geinfereerd hebbende gevonden onder „ Litt. G. het Rapport door de Burgers ,, Rees/en en Huygens in dato 24. April getee„ kend , rouleerende over het- door Hoog,, Heemraaden niet fiatteeren van eenige de«

claratien van Hoofd - Ingelanden van Rhijn„ land; declareerd hier meede, dat dit Rapport

als meede Gecommitteerde in deeze zaak , „ door hem te vooren is gerefumeert en vol„ komen goedgekeurd, ert dat deszelfs onder„ teekening aan het gemelde Rapport alleen

ontbroken heeft, door zijne abfentie ter dee„ ze Vergadering, op gemelde 25. April 1798.'*

Leyden 1. Junij 1798. A. L. B. 4°.

(was get.)

J. van TRIGT.

Daar

Sluiten