Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 14 >

Tot Prsefident de Burger Ar ent Reesfitri

Tot Vice - Prsefident de Burger Joannes Huygensi

Tot eerfte Secretaris de Burger Willem Brack.

Tot tweede Secretaris de Burger Ifaak Hazevdeï*

De Burger Hoofd Ingeland van Veen, legt ter Vergadering over de navolgende Misfive:

GELIJK HF. ID, VRI[HE|ID, , BROEDERSCHAP.

De Agent lij het Departement van

Inuendige Politie en Toezigt op den ftiiat van Dyken , Wegen en Wateten der BataafIche Republiek.

Aan

Hoofd Ingelanden van Rhijnland. In den Haag den 19. September 1798. het via de Jaar der Bataafjche Viijheid.

MEDEBURGFRS!

Ter mijner kennisfe pekomen zijnde, zekere Circulaire Misfive van dtn 8. September 1. 1. door UI. aan de Re^peétive Mur. cipali eiten in het HoogHeetmaadi'chap van Rhijnland, afgezonden, waarbij, order pr.dere Pon éten voorgedragen word, om op zekere Vergadering van Gedeputeerden van Ingelanden < oor UI tegt ns den 27 September eerstkomende beichrc even, te delibi reeren over de Verandering of verwisfeling der Perfoonen van Dijkgraaf en drie Hoog Heemraaden, zoo heb ik m dig geoordeeld, veirnVs bet maken van a'i'ratitn in de Perlöonen bij her Dïjks - Peftuur furgec rende en mitsdien ook alle deliberatie n dien aangaande rechtsftreeks llrijdig ziin met de advertentie in April dezes Jaars uit

1 ' naam

Sluiten