Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 155)

Ifclaagen bij Tante, en dan was het, ja, Karei}. J\ wilt ook nooit iets ten gevalle van uw broe, der doen. Daar te boven was Karei zeer leergiefrüt, en geduurendc het onderwijs, en wanneer er ,'Jen les gegeven werdt, hieldt hij zieh echter i altijd met iets nuttigs bezig. Zijne Onderwijzers -prezen hem, en alle, die iets in het huis vancie braave vrouw te doen hadden, fpraken met lof van KmU Willem werdt daar en tegen van elk veracht': „ dat is een lompe jonge, die niemand ongemoeid kan laten gaan; van dien zal niet '„ veel goeds groejen.» — Dus fprak men door. gaands van hem.

Dit kwam ook den vader ter ooren, ja menigwerf was hij er oor- en oog-getuige van: hij wenschte met al zijn hart, van dit te kunnen

veranderen, maar hij zag er geen kans toe:

want dan zou hij zijne kinders wederom bij zich hebben moeten nemen, en dat kon niet, naardien hij zijne oude Tante niet wilde voor het hoofd ftooten, daar zij zo veel liefde en genegenheid aan zijne kinderen bewezen hadt* en nog meer ten hunne voordeele doen wilde. Hij moest de zaak dan vooreerst laten, zo als zij was, hoswel hij niet in gebreke bleef, om telkens, wanneer hij bij zijne kinders kwam, IVillem ernftig te-

hei'

Sluiten