Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 34 5*

finctioneerde Reglement eompeteerende, metee. Zicht tot de vrije verkiezing van Hoofd - In -elanden, als^ nu ook daar door verkiest te berusten in het begrip van de Eerfte Kamer des Vertewnwoordigenden Lighaams, dat naamlijk dé duidelijk, fteid van de 32. en 35. Articulen der InflrucHe van den Agent van Toezicht op den ftaat van Dijken, Wegen en Wateren,' zoo volkomen zoude zijn , dat geene nadere explicatie van dezelve Articulen, met relatie tot de aanftellinge vaii Dijkricnter en Hoog - Heemraaden meer te pasfe zoude Komen; - dan wel, of de Vergadering, na aanleiding van het Rapport haarer Perfoneele Commislie, zoude gelieven, door het doen van nadere, zeer gepaste, en aan ieder Burger in eene vrije Republiek gepermitteerde Adresfen, aan deszelfs Vertegenwoordigers, of waar het nodig mogte zijn, zich te vervoegen, en als nog pogingen te doen, om m het volle genot van die rechten, welken aan Rhijnlands Ingelanden, ook tot verkiezinge van derzelver Dijkrichter en Hoog-Heemraaden bij, en op den voet van het gefanctioneerde Reglement, zijn gegéeven, als nog herfteld te worden; immers, om daar van niet fteeds verdoken te blijven. Geevende voorts in bedenking, om, wanneer de Vergadering tot het doen van nadere demarches mogte cohcludeeren , als dan te benoemen eene Commisfie van zeven Leden, uit ïeder Hoofd - Diftrict één Lid, en uit ieder der Diitricten Haarlem en Leyden mede één Lid. — Waarop gedelibereerd, en géhoord zijnde de conhderatien en advifen van onderfcheiden Leden, is bij meerderheid van ftemmen, en wel met zes Diitncten tegen één, beüooten, eene Commisfie van zeven Leden, uit en door deeze Vergadering, voor ;ieder Hoofd-Diftrict één, en voor ieder der JUiltricten Haarlem en Leyden mede één Lid te benoemen en te qualificeeren; gelijk daar toe benoemd en gequalificecrd worden bij deeze:

Uit

Sluiten