Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke zyn tegenwoordig de gtwoonlyk piven en werkin* pen van Gods Geest in hen die gelooven ?

Oii wat wyze dctlt God den ceenen die ge jnoven deeze gaten van den Geest mede ?

36 L AFDEELING.

gende door teeckenen ende wonderen, ende menigerley krachten , ende bedeelingen des Heyligen Geests, na zynen wille.

Deeze Geest van God werkt ook nog heden in hen, die de leere van Jefus van harte aanneemen en involgen: verlichting in het verftand, heiliging van het hart en den wil, vrede in het geweten , enblymoedige hoop op God in lyden en den dood.

Gal. 5. 22. Maer de vrucht des Geests, is liefde, blydtfchap , vrede, lanhnoedigheyt, goedertierenheyt, goetheyt, geloove, fagtmoedigheyt, matigheyt.

Door een verftandig gebruik van de middelen , in de leere van Jefus daartoe aangewezen , naamelyk: door een yverig leezen der heilige Schrift, waarneeming van den inwendigen en uitwendigen Godsdienst, rechtmaatig gebruik van het heilige nachtmaal, dikwerf verkeering te hebben met vroome en deugdzaame menfchen, en door een vlytig bidden, deelt God aan degeenen die de leere van Jefas aanneemen, de voorgenoemde gaven van den Geest mede.

Luc. 11. 13. Indien dan gy die boos zyt, weet uwe kinderen goede gaven te geven, hoe veel te meer fal de Hemclfche Vader den Hey-

Sluiten