Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarïn is dc heilige fchrift ook voor de geringde veritanden bevatlyk?

Wat is het Iecrzaamfte en gewigtigfte voor een' Godsdienitigen leerling, in de fchriften des Nieuwen Tcstaments ?

Wat moet hy deswegens, vooral, in het Nieuwe Testament leezen? tu waarom ?

i i i

94 Hl. AFDEELING.

Klaar cn duidelyk, en zelfs voor de geringde verftanden bevatlyk, is de heilige fchrift in alles wat zy wegens het geloof aan God door Christus, cn van de pligten dor menfchen, leert: en hierin belTaat alles wat een ieder tot zyne zaligheid noodig heeft te weeten.

Het leerzaamlïe en gewigtigfte,'t welk niet alleen een jonge discipel in den Godsdienst, maar ook een volwasfen Christen, daaruit kan leeren, en waar hy, derhalve, door vlytig leezen, inzonderheid in de fchriften des Nieuwen Testaments, meest naar zoeken moet, zyn, eensdeels, de grondftellingen der Christelyke leere, en, ten anderen, ook het karakter, of, de wezendiyke oogmerken, en het gedrag van Jefus Christus, jegens God en de menfchen.

Om daarmede recht bekend te worden, moet hy, voornaamelyk, de gefchiedenis van het leven van Jefus Christus, volgens de vernaaien der vier euangelisten, de handelingen der apostelen, en de brieven van :enigen dcezer laatften, gefchreven aan de :erfte Christelyke gemeenten, leezen : in de :encn worden tevens de grondleeringen van len Christelyken Godsdienst volkomen

voor-

Sluiten