Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STUK. 95

voorgedraagcn; in de anderen worden deeze leeringen opgehelderd,en deverëischte aanwyzingen gegeeven hoe zy tot een' Godzaligen wandel aangewend moeten worden.

Alles komt, ondertusfchen, voornaamelyk, nu hierop aan: dat men in de heilige fchrift met eene goede en vroome gemoedsgefteldheid leest; niet flechts met opmerkzaamheid, maar ook met een waarheidzoekend en waarheidlievend hart, dat genegen is naar de erkende waarheid te handelen.

3. STICHTELYK HUISLYK GEZANG.

De apostelen van Jefus Christus beveelen den belyderen der Christelyke leere, dikwyls, het zingen van ftichtelyke gezangen aan, als eene byzondere uiterlyke Godsdienstige oefening.

Col. 3. 16. Het woort Christi woone ryckelick in u > Leert ende vermaent malkanderen , met pfalmen ende loffangen, ende geestelicke liedekens, fingende den Heere. — Vergeleken met Eph. 5. 19.

Sticht-

Welke is He ge. moedsgefteldheid, waarmede men in de heilige fchrift moet leezen, wanneer men nut daaruitWÜ trekken ï

Welk eene byzondere uiterlyke oefening der godzaligheid beveelen de apostelen vaHjefusChiis. tus aan?

Sluiten