Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

. „„ TT tp vrderven als honderd om U dienst ,;t"j„ t ro dat "er teer. beter middel is om

S","'eeo woeste' flippen en 8™, wel toe dac gij niet en valt.

VIJFDE AFDEELING.

■ 0ver vrienden en vriendschap.

Daar ik U met eenige zedelijke lesfe, om een O0?d waereld Burger "te worden ,. bee.g,gehouden hebben , wensch ik U mijn vijfde of laatfte Bedrijf van de waereld aftefchetzen , waar van men wel als' Diogenes, met een Lantaarn op Ten rSddag met ra kaarzen bij de weg diende fe gaTn , om een oprechte en waare vriend te

Z°Nimmer heb ik meer op de waereld gehoord als de naam van Vriend - of, dat ia een vriend van mij, de vriendfehap is een .geheiligde zaak, een vriend is een groote troost in de Eemgheid, de beste befcherming tegen ongelijk, en een tretfeliike hulp en bijüand in alle dingen, hij is een biechtvader in bekommeringen en een toevlugt in benaauwtheden. Daar is onder alle menfcheliike geneugte niets zoo zeldzaam , zoo waardig én noodzaakiijk, als een oprecht Vriend , verk.es derhalven , indien ik U dezen raad mogt geven uit U bekende uwe vrienden ; doch laat ik u dezen les geven , maakt nooit een lafhartige tot U Vriend, noch een onkundige U Geheimraad, de een zal U op de minde fchijn van gevaar veiB 5 laa~

Sluiten