Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C aj )

gen, zco ze 'er zyn, die 't veranderlyke met 't o?<veranderbaare heeft, geraaken kan.

Al wat gebeurd is of gebeuren kan te zamen genomen loopt op een der Wysheid en Goedheid Gods betaamelyk en waardig Oogmerk uit.

God wilde dat 't geen wy Zielen noemen (3), geduurende eenigen tyd, 't geen wy Mcnschlyke Lighaamen noemen bewoonen zouden. Deze ver* eeniging heeft een Oogmerk. Welk Oogmerk?

Geen Ziel of ze verkrygt geduurende deszelfs bewooning van 't Lighaam, hoe kort ook , eenige ontzwagteling van vermogen, eenig nieuw gevoel, eenige eigenfchappen die ze in haar voorige Staat, hoedanig die ook geweest moge zyn, niet had.

Zie daar dan waar deze vereeniging toe dienen moest (4).

Maar die heblykheid, of dat vermogen van volmaakter te kunnen worden, van wat nut is die geweest voor die oneindige menigte van Zielen die met 't Lighaam fiegts tien maanden, tien dagen, tien minuuten hebben mogen vereenigd blyven? Hoe! zoo veele duizende Zielen, zoo veele duizende Lighaamen zouden geduurende zoo veele Eeuwen, om fiegts een oogenblik by eikanderen te zyn, gefchapen zyn geworden; wy Menfchen zouden zelf na believen die vereeniging ftooren of vernietigen kunnen, en daarom nogthans alleen zouden deze twee zoo wonderbaarlyk georganifeerde We? zens, zoo wel als derzelver niet minder wonderbaare Vereeniging, hebben moeten beftaan ! (5).

Neen. De Ziel moet het Lighaam overleeven (6) en eeuwig lof en dank zy Hem die ons niet te kunnen fterven onmooglyk maakte!

Maar waarom is deze Vereeniging met het Lighaam voor de Ziel noodzaaklyk? waarom blyft zy 'er niet langer mede vereenigd? waarom moest zy onfterflyk zyn?

.Zoo Gcd, door een enkelde daad zyner Almagt, £ 5 alH

Sluiten