Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<C 47 >

(r£) Daar zj ti van dit byzonder boek vet» fcheider.e uitgaaven. Het een in 4° , by Dupuis, te Parys , gedrukt, in 1587 , groot 27Ö bladzyden, maar deeze uitgaais de ccrfcc niet, want men leest op den : tytel , dat zy herzien cn vermeerderd is. De opdragtbrief, gedateerd van Laon , (20 Dec. 1579) is aan het opfchrift van den voorzitter van Thou. De wederlegging van Jan Huivier begind mét blad. zyde 235. Daar is noch eene andere uitgaave van 1604 in 12A Byaldien men aan de inbeeldingen der toovenaars, cn de voorftanders der bycenkoomst geloof hechtte , dan zou men moeten denken, dar de duivel zich den goeden fraaak der vrugt , die hy Eva deed ceten, noch herinnerd. Van As.erc en andere uitfpoo'rigen, eeven dwaas, als die. die naar de byeenkoomst gelooven te gaan, fpreeken ons , met vuur, van nacht- .en vro iwe-duivelen, op eenen diergelyken grond. Ook geloofden de Joodfehe Leeraars, de gektimkundigen , verfclieidenc griekfche cn latynfche oudvnders,

«tót